Poistenie

Cestovné poistenie

  1. Každý účastník je povinný uzavrieť poistenie liečebných nákladov pred cestou a byť poistený počas celej doby trvania zájazdu, buď individuálne v príslušnej poisťovni, alebo priamo v CK. Ak uzatvára toto poistenie individuálne, je povinný sa týmto potvrdením preukázať. V prípade, že sa účastník nie je schopný preukázať platným poistením liečebných nákladov v zahraničí, je povinný uzavrieť toto poistenie u CK na mieste ho uhradiť.
  2. CK Victory Travel však každému účastníkovi zájazdu odporúča uzavrieť komplexné cestovné poistenie hneď pri prihlásení sa na zájazd, kedy je súčasťou poistenia aj poistenie voči stornu zájazdu, ktoré je platné nasledujúcim dňom po dni objednania zájazdu. Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.
  3. Pokiaľ klient neuzavrie poistenie liečebných nákladov v zahraničí prostredníctvom CK Victory Travel (nie je to jeho povinnosť), musí sa pred nástupom na zájazd preukázať minimálne týmto druhom poistenia v akejkoľvek inej inštitúcii, ktorá zabezpečuje poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Klienti, ktorí nemajú uzatvorené poistenie liečebných nákladov sa nemôžu zúčastniť zájazdov organizovaných CK Victory Travel.
  4. Pri trekových zájazdoch je klient povinný mať okrem poistenia liečebných nákladov aj pripoistenie na zásah horskej služby a privolanie vrtuľníka.
  5. V prípade, ak klient v prihláške uvedie, že má záujem o komplexné cestovné poistenie uzavreté prostredníctvom CK Victory Travel je povinný sumu za poistenie uhradiť s prvou platbou. Poistenie bude uzatvorené až po úhrade od klienta. Aby bolo možné uplatniť si nárok na storo zájazdu hneď na druhý deň po uzatvorení poistenia, musí byť poistenie uzatvorené najneskôr do 24 hodín od prvej platby. Po uzatvorení poistenia nie je možné zrušiť ho, okrem prípadu storna zájazdu zo strany CK. V prípade ak klient nemá podľa prihlášky o poistenie záujem a napriek tomu ho uhradí spolu s prvou platbou, CK poistenie uzatvorí.
  6. Poistenie liečebných nákladov nie je zahrnuté v cene zájazdu. Občania SR môžu toto poistenie uzavrieť priamo v predajnej kancelárii CK. Zákazník týmto spôsobom uzatvára zmluvný vzťah u poisťovne UNION poisťovňa, a.s. CK slúži ako sprostredkovateľ zmluvy. CK ponúka komplexné cestovné poistenie UNION, ktoré slúži ako cestovný balík do zahraničia.
  7. Súčasťou balíčka komplexného poistenia je v prípade splnenia podmienok aj poistenie proti stornu zájazdu. Toto poistenie je platné, ak je zaplatené v deň kedy sa klient záväzné (zloží zálohu alebo vyplatí plnú sumu zájazdu, ak si to podmienky vyžadujú) prihlási na zájazd. Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade, že klientovi úraz či ochorenie neumožni vycestovať s CK na zájazd a klient neuzatvoril poistenie proti stornu zájazdu resp. komplexné cestovné poistenie, klient celú útratu spojenú s neúčasťou na zájazde znáša na vlastne náklady.
  8. Poistné krytie a poistné plnenia sú uvedené vo formáte PDF - VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY CESTOVNÉHO POISTENIA PRE ÚČASTNÍKOV ZÁJAZDOV VPPCPUZ/0218
  9. Poistnú knižku poisťovne UNION, a.s. si môžete pozrieť po kliknutí TU.
  10. Ak klient prejaví záujem o poistenie pri vypĺňaní prihlášky, CK Victory Travel, s.r.o. mu podľa jeho výberu uzatvorí automaticky balík poistenia A1 / A1 PANDEMIC / A2 EXCLUSIVE (pri zájazdoch do 1000,- €); A3, A2 EXCLUSIVE (pri zájazdoch od 1000,- € do 2499,- €) a A3 / A3 PANDEMIC (pri zájazdoch nad 2500,- €). Klient si pri vypĺňaní prihlášky vyberá iba zo zoznamu: KCP TURISTA (alebo KCP ŠPORT, ak sú na zájazde rizikové športy, prípadne je zájazd vo vyššej nadmorskej výške) alebo KCP + PANDEMIC TURISTA (alebo KCP + PANDEMIC ŠPORT, ak sú na zájazde rizikové športy, prípadne je zájazd vo vyššej nadmorskej výške).

Výška poistného

Komplexné cestovné poistenie (KCP) obsahuje 15 poistení, najdôležitejšie sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie storna zájazdu.

O výške poistenia sa prosím informujte v našej cestovnej kancelárií prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Klient, zaplatením niektorého variantu poistenia dáva súhlas so všeobecnými podmienkami poistenia zo strany UNION. A potvrdzuje, že bol informovaný podľa opaternia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všeobecné podmienky cestovného poistenia nájdete vyššie v bode 8 vo formáte PDF.

Podľa opatrenia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 01.04.2010 je cestovná kancelária alebo agentúra povinná pred uzavretím každej poistnej zmluve klientovi odovzdať formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.

Poistenie CK voči insolventnosti

CK je poistená voči insolventnosti v poisťovni UNION, a.s. Na požiadanie klienta je CK povinná preukázať sa originálom garančného listu vydaným poisťovňou UNION.

NEWSLETTER - NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Získajte prehľad o špeciálnych ponukách, akciách a novinkách CK Victory Travel