MENU

Poistenie

Cestovné poistenie

  1. Každý účastník je povinný uzavrieť poistenie liečebných nákladov pred cestou a byť poistený počas celej doby trvania zájazdu, buď individuálne v príslušnej poisťovni, alebo priamo v CK. Ak uzatvára toto poistenie individuálne, je povinný sa týmto potvrdením preukázať. V prípade, že sa účastník nie je schopný preukázať platným poistením liečebných nákladov v zahraničí, je povinný uzavrieť toto poistenie u CK na mieste ho uhradiť.
  2. CK Victory Travel však každému účastníkovi zájazdu odporúča uzavrieť komplexné cestovné poistenie hneď pri prihlásení sa na zájazd, kedy je súčasťou poistenia aj poistenie voči stornu zájazdu. Komplexné poistenie môže klient uzavrieť aj neskôr, ale vtedy sa už poistenie voči stornu nedá uplatniť.
  3. Pokiaľ klient neuzavrie poistenie liečebných nákladov v zahraničí prostredníctvom CK Victory Travel (nie je to jeho povinnosť), musí sa pred nástupom na zájazd preukázať minimálne týmto druhom poistenia v akejkoľvek inej inštitúcii, ktorá zabezpečuje poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Klienti, ktorí nemajú uzatvorené poistenie liečebných nákladov sa nemôžu zúčastniť zájazdov organizovaných CK Victory Travel.
  4. Pri trekových zájazdoch je klient povinný mať okrem poistenia liečebných nákladov aj pripoistenie na zásah horskej služby a privolanie vrtuľníka.
  5. V prípade ak klient uvedie, že má záujem o komplexné cestovné poistenie uzavreté prostredníctvom CK Victory Travel je povinný sumu za poistenie uhradiť s prvou platbou. Poistenie bude uzatvorené až po úhrade od klienta. Aby bolo možné uplatniť si nárok na storo zájazdu, musí byť poistenie uzatvorené najneskôr do 24 hodín od prvej platby. Po uzatvorení poistenia nie je možné zrušiť ho okrem prípadu storna zájazdu. V prípade ak klient nemá podľa prihlášky o poistenie záujem a napriek tomu ho uhradí spolu s prvou platbou, CK poistenie uzatvorí.
  6. Poistenie liečebných nákladov nie je zahrnuté v cene zájazdu. Občania SR môžu toto poistenie uzavrieť priamo v predajnej kancelárii CK. Zákazník týmto spôsobom uzatvára zmluvný vzťah u poisťovne UNION poisťovňa, a.s. CK slúži ako sprostredkovateľ zmluvy. CK ponúka komplexné cestovné poistenie UNION, ktoré slúži ako cestovný balík do zahraničia.
  7. Súčasťou balíčka komplexného poistenia je v prípade splnenia podmienok aj poistenie proti stornu zájazdu. Toto poistenie je platné len ak je zaplatené v deň kedy sa klient záväzné (zloží zálohu alebo vyplatí plnú sumu zájazdu, ak si to podmienky vyžadujú) prihlási na zájazd. V prípade, že klientovi úraz či ochorenie neumožni vycestovať s CK na zájazd a klient neuzatvoril poistenie proti stornu zájazdu resp. komplexné cestovné poistenie, klient celú útratu spojenú s neúčasťou na zájazde znáša na vlastne náklady.
  8. Poistné krytie a poistné plnenia sú uvedené vo formáte pdf - VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY CESTOVNÉHO POISTENIA PRE ÚČASTNÍKOV ZÁJAZDOV VPPCPUZ/0218

Výška poistného

Komplexné cestovné poistenie (KCP) obsahuje 15 poistení, najdôležitejšie sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie storna zájazdu.

O výške poistenia sa prosím informujte v našej cestovnej kancelárií prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Klient, zaplatením niektorého variantu poistenia dáva súhlas so všeobecnými podmienkami poistenia zo strany UNION. A potvrdzuje, že bol informovaný podľa opaternia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všeobecné podmienky cestovného poistenia nájdete vyššie v bode 8 vo formáte PDF.

Podľa opatrenia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 01.04.2010 je cestovná kancelária alebo agentúra povinná pred uzavretím každej poistnej zmluve klientovi odovzdať formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.

Poistenie CK voči insolventnosti

CK je poistená voči insolventnosti v poisťovni UNION, a.s. Na požiadanie klienta je CK povinná preukázať sa originálom garančného listu vydaným poisťovňou UNION.

© 2021 CK Victory Travel. Developed by invibe