MENU

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

CK Victory Travel, s.r.o., so sídlom Kollárova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 800 996, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20300/T (ďalej len ako „CK Victory Travel“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením[1]a Zákonom o ochrane osobných údajov[2].

Pri spracúvaní osobných údajov CK Victory Travel ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami CK Victory Travel. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

CK Victory Travel ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov CK Victory Travel ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 a 9 Nariadenia.

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

I. Spracúvanie osobných údajov

 1. CK Victory Travel spracúva vaše osobné údaje na účely predaja a zabezpečenia zájazdov a s tým súvisiacich práv a povinností, vrátane spotrebiteľských vzťahov a zabezpečenia komunikácie v prípade všeobecných otázok (ak nejde o predzmluvný vzťah). Predaj zájazdu a jeho zabezpečenie prebieha na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán (predzmluvný vzťah), súčasťou je plnenie povinností súvisiacich so zabezpečením práv spotrebiteľa, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). S cieľom zabezpečenia plnenia zmluvy, môže byť jej súčasťou aj zabezpečenie víz pre vstup do krajiny s vízovou povinnosťou. Ak je pre uzatvorenie zmluvného vzťahu (predaj zájazdu a účasť na zájazde) informácia o osobitnej kategórii osobných údajov (spravidla údaj o zdraví), budeme od vás žiadať výslovný súhlas, na osobitnom formulári a vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu. V prípade, ak nás elektronicky požiadate o všeobecné informácie, vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe súhlasu. CK Victory Travel pri poskytovaní služieb postupuje tak, aby nedochádzalo k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Táto situácia môže nastať výnimočne a len v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi vami a CK Victory Travel. O takej situácii budete vopred informovaný. Osobné údaje poskytnuté na tento účel sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. Ich neposkytnutie bude mať za následok, že nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah, ktorého ste jednou so zmluvných strán a nebudeme vám môcť poskytnúť vami vybraný zájazd. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu a/alebo od vybavenia reklamácie (spotrebiteľský vzťah) a po dobu 1 roka, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.
 2. Je v oprávnenom záujme CK Victory Travel zabezpečiť vybavenie, prešetrenie podnetov a sťažností (okrem spotrebiteľských vzťahov), s cieľom zachovať dobré meno spoločnosti a prispievať k jej ekonomickému rastu. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté komunikujúcim stranám. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia podania.
 3. S cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb a podpory predaja spracúvame vaše osobné údaje, na základe oprávneného záujmu, formou zverejňovania fotografií zo zájazdov. Vaše fotografie môžeme zverejniť v katalógu CK Victory Travel alebo na sociálnych sieťach alebo na našej webovej stránke. Fotografie získavame buď priamo od vás alebo ich s vašim privolením vyhotovujeme priamo na zájazdoch. . CK Victory Travel pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a slobôd. Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, resp. po dobu vykonávania činnosti CK Victory Travel.
 4. Je v oprávnenom záujme spoločnosti propagovať svoju činnosť, informovať o zľavách, nových produktoch a aktivitách CK Victory Travel, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti, vrátane zasielania katalógu. V prípade, ak ide o osobu, ktorá nie je klientom spoločnosti a požiada o zasielanie newslettera, a informácií o produktoch a službách a/alebo o zaslanie katalógu, budú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, resp. po dobu vykonávania činnosti CK Victory Travel a/alebo do odvolania súhlasu.
 5. CK Victory Travel spracúva osobné údaje o blogeroch, na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na zverejnenie blogu, v prípade odmietnutia nebude blog zverejnený. V prípade, že sa zapojíte do komentovania zverejneného blogu, spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý udelíte pred zverejnením komentára. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú uchovávané po dobu vykonávania činnosti CK Victory Travel a/alebo do odvolania súhlasu (v prípade komentujúcej osoby).
 6. Darovací poukaz – v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech tretej strany, pričom tretia strana je jednou zo zmluvných strán (darovací poukaz môže byť zakúpený na sumu alebo na konkrétny zájazd). Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú uchovávané 2 roky po skončení zmluvného vzťahu, ak ide o kupujúceho, ktorý hradil poukaz a 5 rokov od ukončenia zmluvy, ak ide o obdarovaného (účastníka zájazdu).
 7. Vernostný program – s cieľom poskytnutia zliav klientom, ktorí si v minulosti zakúpili zájazd, na základe špecifických kritérií, týkajúcich sa poskytnutej služby, spracúva CK Victory Travel vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou povinnosťou, avšak nebudete zaradený do vernostného programu. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú spracúvané po dobu činnosti CK Victory Travel a/alebo po dobu trvania vernostného programu.

II. Spracúvanie osobných údajov na ďalšie účely

Spravidla o vás pracúvame bežnú kategóriu osobných údajov. Výnimočne môže nastať situácia, kedy budeme spracúvať osobitnú kategóriu osobných údajov, spravidla o vašom zdravotnom stave. Môže ísť o situáciu, kedy takéto spracúvanie bude nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov v prípade, ak nebudete spôsobilý vyjadriť svoj súhlas. V takom prípade budeme postupovať s odbornou starostlivosť a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať a zlikvidujeme ich hneď, ako pominie zákonný dôvod ich spracúvania.

IV. Vaše práva podľa Nariadenia

 1. Právo na prístup - Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 2. Právo na opravu - Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov. Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.
 3. Právo na zabudnutie - Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).
 4. Právo na opravu - Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.
 5. Právo namietať - Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku vám Spoločnosť odporúča kontaktovať Spoločnosť.
 6. Právo na prenosnosť - Máte právo získať a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov.
 7. Právo odvolať súhlas - Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.
 8. Právo namietať priamy marketing - V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Spoločnosť prestane na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 9. Právo podať sťažnosť - Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: [email protected].

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

© 2023 CK Victory Travel. Developed by invibe