MENU

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Victory Travel s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Victory Travel, s.r.o. (ďalej len „Všeobecné podmienky“) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK Victory Travel, s.r.o., so sídlom Kollárova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 800 996, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20300/T (ďalej len ako „CK Victory Travel“). Všeobecné podmienky CK Victory Travel sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú CK uzatvára so zákazníkom (objednávateľom zájazdu, ďalej len ako „Zmluva o zájazde“). Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že tieto Všeobecné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi.

I. Vznik zmluvného vzťahu

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: CK Victory Travel, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom externých autorizovaných predajcov alebo vlastného predajného miesta, a objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej a vyššie len ako „zákazník“), pričom zákazník, ktorý nie je svojprávny v potrebnom rozsahu, musí byť zastúpený, najmä pri uzatváraní Zmluvy o zájazde, zákonným zástupcom (v prípade podpísania Zmluvy o zájazde v papierovej podobe musí byť podpis zákonného zástupcu úradne osvedčený).
 2. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK Victory Travel vzniká na základe Zmluvy o zájazde (iné pojmy ako objednávka, prihláška alebo cestovná zmluva). Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky na internetovej stránke www.victorytravel.sk v elektronickej podobe bez podpisu (ďalej len ako „Prihláška“) a jej potvrdením zo strany CK Victory Travel (Prihláška a potvrdenie spolu ďalej len ako „Potvrdená objednávka“), pričom úhrada zálohy podľa článku V ods. 2 týchto Všeobecných podmienok sa považuje za prejav vôle zákazníka byť viazaný ustanoveniami Zmluvy o zájazde. Zmluva o zájazde nadobúda účinnosť až okamihom úhrady zálohy podľa bodu V ods. 2 týchto Všeobecných podmienok.
 3. Obsah konkrétnej Zmluvy o zájazde je určený podľa katalógu (www.victorytravel.sk), cenníka, obsahu Potvrdenej objednávky vrátane týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k Potvrdenej objednávke. Každý zájazd možno rezervovať písomne (vrátane e-mailu, najvhodnejšie však Prihláškou).
 4. Uzatvorením Zmluvy o zájazde sa CK Victory Travel zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a súlade s dohodnutými podmienkami.
 5. Zmluvný vzťah medzi CK Victory Travel a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch a Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.).
 6. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa rozumie:
  • Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK Victory Traveluchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.
  • Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

II. Predmet zmluvy

 1. CK Victory Travel sa zaväzuje, že zákazníkovi poskytne zájazd vymedzený v článku I Zmluvy o zájazde.
 2. Zákazník sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu uvedenú v článku II Zmluvy o zájazde.
 3. Vymedzenie zájazdu v katalógu obsahuje termín konania a program zájazdu, služby poskytnuté behom zájazdu, spôsob ubytovania, stravovania a predbežnú cenu zájazdu.
 4. S prihliadnutím k rozsahu zájazdu sú v katalógu a na internetovej stránke www.victorytravel.sk uvedené iba podstatné body programu a na trase cesty iba významné zastávky.

III. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Práva zákazníka:
  • Právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
  • Právo vyžadovať od CK Victory Travel informácie o skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
  • Právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách.
  • Právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy o zájazde pred začiatkom čerpania služieb podľa článku XII týchto všeobecných podmienkach.
  • Právo na reklamáciu nedostatkov.
  • Právo obdŕžať v stanovenej lehote bližšie informácie (pokyny) k zájazdu.
  • Právo na slobodný výber cestovného poistenia. CK Victory Travel ponúka zákazníkom možnosť cestovného poistenia v spoločnosti Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051 (ďalej len ako „Union poisťovňa“). Zákazník nie je povinný vziať (kúpiť) si toto poistenie, ale každý zákazník musí mať uzatvorené minimálne poistenie liečebných nákladov v zahraničí, čo je povinný pred uskutočnením zájazdu CK Victory Travel preukázať.
 2. Práva zákazníka:
  • Poskytnúť pravdivo požadované údaje uvedené v Zmluve o zájazde a v prípade ich zmeny bezodkladne oznámiť tieto zmeny CK Victory Travel.
  • Upozorniť CK Victory Travel na cudziu štátnu príslušnosť zákazníka.
  • Každý zákazník zodpovedá za platnosť svojich cestovných dokladov. V prípade straty svojich cestovných dokladov v priebehu zájazdu je zákazník povinný obstarať si nové cestovné doklady na vlastné náklady. Zástupca CK Victory Travel musí v takomto prípade zaistiť zákazníkovi doprovod na policajnú stanicu a oznámi mu potrebné kontaktné adresy na Slovenské veľvyslanectvo resp. jeho zastupiteľstvo v danej krajine alebo v najbližšej krajine (ak sa Slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine nenachádza).
  • Zaplatiť sumu za zájazd v súlade s článkom V týchto VZP.
  • Splniť očkovaciu povinnosť do vybraných destinácií.
  • Riadiť sa pokynmi sprievodcu – organizátora a dodržiavať stanovený program.
  • Počínať si tak, aby nedochádzalo k poškodeniam na majetku a zdraví, živote na úkor ostatných zákazníkov.
  • Dodržiavať časy odchodov a príchodov, neobmedzovať svojím meškaním ostatných zákazníkov. Všetky náklady spojené s meškaním zavineným vlastným pričinením zákazníka si zákazník hradí sám.
  • Dodržiavať zásady hygieny a vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu a iných návykových látok v spoločnosti ostatných zákazníkov, ako aj fajčeniu.

IV. Práva a povinnosti CK Victory Travel

K právam a povinnostiam zákazníka uvedených v článku III týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK Victory Travel.

 1. CK Victory Travel musí podľa najlepšieho vedomia a svedomia pred uzavretím Zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne informovať o všetkých skutočnostiach poskytovaných služieb CK Victory Travel.
 2. CK Victory Travel musí informovať zákazníka o platných predpisoch týkajúcich sa pasu, vízovej povinnosti a podmienok vstupu do vybraných destinácii.
 3. CK Victory Travel nemusí sprostredkovať zákazníkovi plnenia nad rámec vopred dohodnutých, potvrdených a zaplatených služieb.
 4. CK Victory Travel musí v zákonnej lehote oznámiť zákazníkovi zrušenie zájazdu.
 5. Ak obdrží CK Victory Travel od zákazníka žiadosť o odstúpení od Zmluvy o zájazde, je CK Victory Travel povinná vrátiť peniaze zákazníkovi podľa podmienok v článku XIII v lehote najviac 14 dní.
 6. CK Victory Travel má právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde so zákazníkom, ak zákazník poruší resp. nedodrží Zmluvu o zájazde vrátane týchto Všeobecných podmienok a ostatných súčastí Zmluvy o zájazde.
 7. CK Victory Travel má právo manipulovať s cenou zájazdu na základe podmienok uvedených v článkoch V a VI týchto Všeobecných podmienok.
 8. CK Victory Travel si vyhradzuje právo pri prideľovaní sedadiel zákazníkom v dopravnom prostriedku.
 9. CK Victory Travel si vyhradzuje právo ubytovať dve až tri nezávislé prihlásené osoby (zákazníkov) na zájazd v jednej izbe, pokiaľ zákazník písomne nepožiadal o ubytovanie na jednotke izbe za adekvátny príplatok. Samostatnú izbu je zákazník povinný vyžiadať si už pri uzatváraní Zmluvy o zájazde.
 10. CK Victory Travel si vyhradzuje právo na zmenu časov odchodu a príchodu ako i zmenu trasy vecného a časového programu zájazdu, pokiaľ sú tieto zmeny nutné z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych okolností, štrajku, dopravných problémov a porúch a ďalších okolností, ktoré CK Victory Travel nemôže svojou činnosťou ovplyvniť. V týchto prípadoch nepreberá CK Victory Travel zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku uvedených zmien.

V. Cena zájazdu

 1. Ceny zájazdov organizovaných CK Victory Travel sú zmluvnými cenami dohodnutými písomnou dohodou medzi CK Victory Travel a zákazníkom. V cenníku katalógu CK Victory Travel sú uvedené orientačné ceny, ktoré sa snažia vždy priblížiť reálnym cenám, avšak musia počítať so zmenami, ktoré CK Victory Travel nemôže ovplyvniť. Pre určenie cien zájazdov je použitý kurz Eura oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka ECB a ceny služieb a poplatkov známych k dátumu tvorby katalógu. Ceny sú uvedené vrátane DPH ak sa uplatňuje DPH. Cena zájazdu nezahŕňa víza, ak sú potrebné, CK Victory Travel však môže zákazníkovi obstarať víza, avšak vždy za odplatu, ktorá je stanovená pre každý zájazd osobitne.
 2. Záloha na zájazd (ďalej a vyššie len ako „záloha“):Záloha je vždy najmenej 50% z ceny zájazdu, zálohy sú zväčša stanovené na každý zájazd individuálne. V prípade leteckých zájazdov však vždy minimálne vo výške letenky. Zálohu je potrebné uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa odoslania Prihlášky, odoslania písomnej rezervácie alebo podpísania návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme. Prípadne do termínu stanoveného CK Victory Travel v potvrdení objednávky. Pokiaľ zákazník neuhradí zálohu v lehote podľa predchádzajúcej vety, CK Victory Travel má právo postúpiť rezervované miesto zákazníka iným záujemcom. Doplatok ceny zájazdu (rozdiel medzi zaplatenou zálohou a celkovou cenou zájazdu) musí zákazník uhradiť na základe zaslaného vyúčtovania zájazdu (za uhradenú sa cena zájazdu považuje až pripísaním úplnej ceny zájazdu na účet CK Victory Travel). Pokiaľ zákazník neuhradí doplatok v lehote podľa predchádzajúcej vety, CK Victory Travel má právo postúpiť rezervované miesto zákazníka iným záujemcom. Vylúčený zákazník bude v tomto prípade písomne vyrozumený a prijatá záloha znížená o storno podľa podmienok článku XIII týchto Všeobecných podmienok.
 3. Platbu môže zákazník uhradiť v hotovosti priamo v kancelárii CK Victory Travel alebo prostredníctvom poštovej poukážky na adresu CK Victory Travel alebo prevodom na bankový účet CK Victory Travel, č. účtu: 4009041835/7500 ČSOB Trnava. Variabilný symbol: dátum narodenia zákazníka a konštantný symbol 0308. Na druhú stranu poštovej poukážky do správy pre prijímateľa zákazník uvedie názov zájazdu a meno klienta. Cenu môže zákazník uhradiť aj u ktoréhokoľvek provízneho predajcu, s ktorým má CK Victory Travel uzatvorenú platnú zmluvu o províznom predaji, pričom zaplatením ceny je až pripísanie platby zákazníka od provízneho predajcu na účet CK Victory Travel. CK Victory Travel neručí za škody spôsobené províznym predajcom vzniknuté predovšetkým pri pozdržaní alebo neprevedení platby na účet CK Victory Travel.

VI. Zvýšenie ceny zájazdu

 1. CK Victory Travel je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu o 8 % v prípade:
  • zvýšenia dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok;
  • zvýšenia poplatkov spojených s dopravou, napr. letiskových, prístavných alebo tranzitných poplatkov, pokiaľ tieto sú zahrnuté v cene zájazdu;
  • zmena kurzu meny EUR voči zahraničným menám.
 2. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK Victory Travel odoslať (poštou alebo elektronickou formou) zákazníkovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak CK Victory Travel nemá právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
 3. Zákazník akceptuje oprávnenie CK Victory Travel zvýšiť vo vyššie uvedených prípadoch pôvodnú cenu zájazdu a zaväzuje sa rozdiel v cene uhradiť. Zvýšenie ceny spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku Všeobecných podmienok nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy o zájazde.

VII. Doprava a preprava

 1. CK Victory Travel spolupracuje s najvýhodnejšími leteckými spoločnosťami v snahe poskytnúť zákazníkovi čo najkomfortnejšie podmienky leteckej dopravy. Letecká doprava z Európy do cieľovej krajiny je zahrnutá v cene zájazdu, často zahŕňa aj prestupy. V cene zájazdu nikdy nie sú zahrnuté letiskové náklady (poplatky a taxy spolu), ktoré sú nedeliteľnou súčasťou letenky, avšak vždy sú uvedené oddelene. V katalógu zájazdov (v tlačenom alebo elektronickom) sú uvádzané ako povinné príplatky. Letiskové náklady sú počas roka premenlivé, a môžeme ich výšku pre zákazníka garantovať až po vystavení letenky. Letiskové náklady zahŕňajú letiskové, palivové, bezpečnostné poplatky a poplatok za vystavenie letenky. Vzhľadom na trend v leteckom priemysle uvádzať všetky letiskové náklady jednou sumou, tak v prípade leteckej spoločnosti, ktorá už palivové poplatky zahŕňa do ceny letenky, CK Victory Travel ich uvádza separátne, týka sa to hlavne spoločností Iberia, KLM, Air France, Austrian Airlines, Qatar, LAN, Emirates a pod. Presná výška letiskových poplatkov je uvedená zväčša, avšak nie vždy – závislé od dátumu vystavenia letenky, pri doplatku, ktorý sa zasiela spolu s podrobnými pokynmi k zájazdu.
 2. Výška letiskových nákladov bez poplatku za vystavenie letenky sa pohybuje približne v rozmedzí od 200 EUR do 750 EUR na osobu. V ojedinelých prípadoch aj vyššie. Poplatok za vystavenie letenky sa pohybuje od 20 EUR do 60EUR.
 3. CK Victory Travel má snahu pre svojich zákazníkov zvoliť vždy leteckú dopravu, ktorá je včasná, presná a pohodlná, napriek tomu však môže niekedy vzniknúť meškanie. CK Victory Travel nezodpovedá za meškanie leteckých spoločností a z toho vyplývajúce oneskorenia počas zájazdu, vždy sa však snaží vhodným spôsobom reagovať. CK Victory Travel odporúča svojim zákazníkom, aby mali pri sebe v príručnej batožine všetky potrebné veci, bez ktorých by sa nedokázali zaobísť počas zájazdu (najmä lieky, nevyhnutný odev a obuv a pod.), pretože síce zriedkavo, ale niekedy predsa sa stane, že sa oneskorí dodanie batožiny zákazníka. Za meškanie batožiny zákazníka, stratu či jej poškodenie zodpovedá priamo letecká spoločnosť, preto CK Victory Travel nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu batožiny, oneskorenie alebo jej poškodenie. Práva zákazníka vo vzťahu k leteckej spoločnosti so sídlom v EÚ však chráni aj Európska únia v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 zo dňa 11.04.2004 (ďalej len ako „Nariadenie o letoch“) a zoznam týchto práv je dostupný v jej informačnom systéme: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm. Sprievodca CK Victory Travel sa počas zájazdu vždy pokúsi zákazníkovi pomôcť pri riešení akejkoľvek nepríjemnej situácie voči leteckej spoločnosti, avšak pritom nemôže na úkor ostatných zákazníkov meniť program zájazdu a musí si plniť základné povinnosti.
 4. CK Victory Travel odporúča zákazníkom pri akejkoľvek strate dokladov, batožiny či vzniknutej škode počas prepravy vždy postupovať podľa reklamačného poriadku prepravnej spoločnosti. V prípade leteckej dopravy si pri oneskorení dodania batožiny musí zákazník ešte na letisku v danej leteckej spoločnosti vyzdvihnúť doklad o reklamácii nedodania, pričom reklamácii bude pridelené evidenčné číslo. Odporúčame zákazníkovi vždy pri reklamácii uviesť adresu jeho hotela, resp. iného miesta, na ktorom má zájazd pokračovať (prípadne adresu domov), ako aj opis batožiny, aby ju bolo možné identifikovať. Letecké spoločnosti potom môžu jednoducho doručiť zákazníkovi rýchlejšie (obvykle do 2 dní) batožinu na potrebné miesto.
 5. Preprava na letisko Schwechat je spoplatnená, a to vo výške 20 EUR za prepravu na letisko Schwechat a späť. Zberný autobus odchádza z Bratislavy alebo Trnavy, CK Victory Travel túto informáciu odovzdá zákazníkom v podrobných pokynoch, ktoré zákazníci obdržia pred odchodom na zájazd. Túto dopravu môže CK Victory Travel pri nižšom počte zákazníkov zrušiť (menej ako desať zákazníkov), vtedy si zákazník zabezpečuje dopravu na letisko na vlastné náklady bez nároku na refundáciu služby, alebo môže CK Victory Travel zmeniť miesto odchodu prepravy, zmeniť prepravu za nižší štandard či druh prepravy. Pokiaľ zákazník letí skôr, alebo sa vráti neskôr ako skupina, dopravu si zabezpečuje a hradí sám. Zákazník nemá nárok na žiadnu refundáciu v prípade nevyužitia tejto služby. V prípade, že sa zákazník pripája k zájazdu neskôr, príp. skôr, hradí si všetky náklady s tým spojené až do okamihu pripojenia sa k zájazdu, pod vedením sprievodcu CK Victory Travel. CK Victory Travel zabezpečuje pri niektorých zájazdoch odlety z Bratislavy. V takomto prípade je klient povinný dostaviť sa priamo na letisko M.R. Štefánika v Bratislave bez nároku na refundáciu výdajov. Ak by sa letelo z medzinárodného letiska Ferencza Liszta v Budapešti, cena za dopravu sa dojedná osobitne, podľa počtu účastníkov na zájazde, ktorí prejavia o túto dopravu záujem.
 6. Pripojenie k zájazdu: V prípade, že si chce zákazník zabezpečiť vlastnú letenku pri leteckých zájazdoch, je to povinný oznámiť CK Victory Travel v Prihláške, resp. uviesť túto požiadavku do písomnej rezervácie alebo návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme, pričom zákazník stráca nárok na akúkoľvek zľavu na daný zájazd. Zákazník, ktorý si zabezpečuje vlastnú letenku alebo o túto službu požiada CK Victory Travel, je povinný zabezpečiť si aj vlastnú dopravu na príslušné letiská, transfery na hotel atď., a to na vlastné náklady. V prípade akýchkoľvek zmien v programe skupiny, či zmeny hotela, meškania lietadla, straty batožiny nenesie CK Victory Travel žiadnu zodpovednosť a zákazník nemá nárok na žiadnu refundáciu v prípade nevyužitia služieb CK Victory Travel. Za akúkoľvek zmenu týkajúcu sa leteniek je zákazník povinný uhradiť CK skutočne vzniknuté náklady.
 7. V prípade, ak je zákazníkovi odmietnutý nástup do lietadla (prípad tzv. overbookingu, keď letecká spoločnosť predá viac leteniek s očakávaním, že nie všetci cestujúci sa dostavia, v snahe neprísť o kapacitu nečakanými stornami cestujúcich), má zákazník v prípade letov z letísk Európskej únie a na letiská Európskej únie nárok podľa práva Európskej únie na kompenzáciu priamo od leteckej spoločnosti v sume od 250 EUR (podľa dĺžky letu) a súčasne má možnosť voľby buď nárokovať si od leteckej spoločnosti náhradný let alebo refundáciu nákladov na letenku a súčasne spiatočný let do miesta prvého odletu, resp. aj iné práva podľa Nariadenia o letoch. CK Victory Travel nemôže prípady overbookingu nijako ovplyvniť a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky odmietnutia vstupu do lietadla. CK Victory Travel môže poskytnúť zákazníkovi primeranú súčinnosť k tomu, aby sa mohol z náhradného letu pripojiť k zájazdu, avšak neposkytuje nijakú náhradu za nevyčerpané služby z dôvodu omeškania letu a negarantuje dodržanie programu zájazdu. CK Victory Travel poskytne podľa možností zákazníkovi pomoc, aby sa mohol v čo najväčšej možnej miere zúčastniť programu zájazdu, avšak nie na úkor ostatných zákazníkov.
 8. Všetky nároky vrátane nároku na náhradu škody, ktoré vyplývajú zákazníkovi z leteckej prepravy, sa posudzujú v prípade letov z letísk Európskej únie a na letiská Európskej únie podľa Nariadenia o letoch, inak podľa všeobecnej zodpovednosti za škodu. CK Victory Travel nie je zodpovedná za akékoľvek časové posuny v rámci čerpania služieb podľa Zmluvy o zájazde, resp. ani za nevyčerpanie služieb podľa Zmluvy o zájazde, ktoré sú zapríčinené nedostatkami v službách leteckej prepravy a súvisiacich službách, a CK Victory Travel z tohto dôvodu neposkytuje finančnú ani inú náhradu. CK Victory Travel však dbajúc na spokojnosť a komfort zákazníka môže poskytnúť v takom prípade primeranú súčinnosť a pomoc zákazníkovi, pokiaľ to podmienky zájazdu umožňujú, a to tak, aby takáto pomoc a súčinnosť nebola na úkor ostatných zákazníkov. Nakoľko CK Victory Travel nemôže ovplyvniť činnosť leteckých dopravcov, nedostatky v leteckej preprave neoprávňujú objednávateľa zrušiť zájazd, resp. uplatňovať si voči CK Victory Travel akékoľvek nároky z tohto dôvodu. V prípade, ak nedostatky v službách leteckej prepravy negatívne ovplyvnia celý zájazd, CK Victory Travel sa bude snažiť zabezpečiť pokračovanie programu zájazdu v najširšom možnom rozsahu, avšak nezodpovedá za nedodržanie programu zájazdu, ani z tohto dôvodu nie je povinná poskytnúť náhradu. Na zmiernenie ujmy zákazníkov sa však CK Victory Travel pokúsi poskytnúť zákazníkom pomoc v uplatňovaní ich práv voči leteckým spoločnostiam.
 9. CK Victory Travel nie je zodpovedná za problémy súvisiace so zaregistrovaním sa na let (tzv. check-in) a s prestupmi medzi jednotlivými letmi. V prípade, ak CK Victory Travel ako sprostredkovateľ obstaráva zaregistrovanie sa na let, nezodpovedá za výsledok, a to najmä v prípade, ak zmeny či zrušenie letu nastanú z dôvodov na strane leteckej spoločnosti.
 10. V prípade, ak má zákazník záujem o leteckú prepravu namiesto vlakovej alebo autobusovej prepravy, ktorú podľa podmienok príslušného zájazdu poskytuje CK Victory Travel, CK Victory Travel mu môže takýto druh prepravy obstarať, avšak v takom prípade výlučne na vlastnú zodpovednosť zákazníka. CK Victory Travel nenesie žiadnu zodpovednosť za využitie iného druhu prepravy zákazníkom, než je dohodnutá podľa Zmluvy o zájazde.
 11. Zákazník je povinný dodržať hmotnostný limit batožiny, ktorý určuje letecká spoločnosť. Akékoľvek náklady spôsobené nadváhou batožiny si hradí zákazník z vlastných zdrojov.
 12. Prepravu počas zájazdov zabezpečujú zmluvní partneri CK Victory Travel. Preprava je realizovaná: autobusmi, mikrobusmi, vlakmi, osobnými aj terénnymi autami, lodnými trajektmi, člnmi, v prípade exotických zájazdov môžu byť použité ako dopravný prostriedok zvieratá (ťavy, slony, kone a pod.)
 13. V priebehu zájazdu môže vzniknúť na dopravnom prostriedku vážna porucha – stav vozidla, ktoré kvôli technickej vade bráni presunu, čiže prostriedok je nepojazdný alebo je v stave, ktorý ohrozuje bezpečnosť cestujúcich. CK Victory Travel sa v takomto prípade zaväzuje v rámci možností zabezpečiť iný druh dopravy. Vyradenie klimatizácie, kúrenia, ventilácie, vnútorného osvetlenia, nesklonnosť sedadiel, nefunkčná audio alebo video zostava, nepriliehavé tesnenie, predimenzovanie kapacity cestujúcimi, a pri exotických zájazdoch aj nadmerné znečistenie, resp. nie závažný výskyt hmyzu, sa nepovažujú za poruchu, pri ktorej je nutné meniť dopravný prostriedok, ibaže by tento nedostatok mohol vážne ohroziť zdravie zákazníkov.
 14. Pri niektorých leteckých spoločnostiach nie je v základnej cene letenky uhradená batožina na odbavenie (tá, ktorá ide do podpalubia). V cene letenky je iba príručná batožina. Klient však má možnosť za príplatok stanovený leteckou spoločnosťou si danú batožinu do podpalubia doobjednať. O tejto skutočnosti a výške poplatku bude informovaný najneskôr v podrobných pokynoch k zájazdu.
 15. Pri niektorých zájazdoch, najmä v Európe sa využíva letecká spoločnosť Ryanair, prípadne iné nízkonákladové letecké spoločnosti.
 16. V prípade ak si klient chce zabezpečiť vlastné individuálne letenky na zájazd, je povinný si zabezpečiť aj prelety v rámci zájazdu.
 17. Ak má klient záujem, je možné na vyžiadanie spracovať cenovú ponuku zájazdu s priamym letom do danej destinácie. Ak takáto možnosť existuje.

VIII. Ubytovanie a stravovanie

 1. Ubytovanie je zahrnuté v cene zájazdu. Ubytovanie počas autobusových zájazdov je vo vlastných stanoch a realizuje sa najčastejšie v kempoch a upravených odpočívadlách (pokiaľ nie je inak uvedené). Pri leteckých zájazdoch ide o ubytovanie strednej kategórie podľa miestnych noriem alebo vyššej kategórie podľa miestnych noriem (vždy v jednom z uvedených: hotel, hostel, motel, guest house, lodge, bungalovy, v prípade dostupnosti 3*-4* hotely) so sociálnym zariadením priamo na izbe (pokiaľ nie je uvedené inak) a podľa typu zájazdu. V exotických krajinách sa možný výskyt hmyzu na izbách nepovažuje za zníženú kvalitu ubytovania. Ubytovanie na jednolôžkovej izbe (single) sa realizuje za príplatok určený CK Victory Travel. Viac je uvedené v katalógu CK Victory Travel. Na žiadosť zákazníka a v prípade nepárneho počtu zákazníkov sa samostatne cestujúci zákazník zaväzuje uhradiť CK Victory Travel pred odchodom na zájazd úhradu za jednolôžkovú izbu, inak sa ubytováva po dvoch a po troch na izbe, ak nie je v katalógu alebo webovej stránke uvedené inak. CK Victory Travel sa usiluje v prvom rade ubytovať samostatne cestujúcich klientov, rovnakého pohlavia, do spoločnej izby na dvoj- prípadne trojlôžkovú izbu. Ak takáto možnosť nie je a stanovený príplatok za jednolôžkovú izbu nepresahuje poplatok 250 eur, nie je klientovi účtovaný. Ak však príplatok presahuje 250 eur, bude klientovi v konečnom vyúčtovaní započítaný rozdiel po odpočítaný 250 eur. V prípade, že si klient vyžiada samostatnú izbu, je účtovaný príplatok v plnej výške aj ak je do výšky 250 eur. Stravovanie nie je zahrnuté v cene zájazdu a počas zájazdu si každý stravu zabezpečuje sám. V prípade, že stravovanie je uvedene v cene zájazdu, CK Victory Travel neposkytuje žiadnu náhradu zákazníkom, ktorí túto službu v akomkoľvek rozsahu a z akéhokoľvek dôvodu nevyužijú. Ako bonus boli k väčšine zájazdom pridané obedy alebo večere v uvedenom počte. Tieto obedy/večere sa môžu vyskytnúť aj počas fakultatívnych výletov a v prípade, že sa klient nezúčastní fakultatívneho výletu, ktorého súčasťou bude tento obed/včera, nemá nárok na akúkoľvek náhradu. Klient rovnako nemá nárok na alternatívnu formu jedla v prípade individuálnych preferencií (CK nebude prihliadať na diéty klienta, ktoré drží či už z etických, alebo zdravotných dôvodov).
 2. Podrobnosti o ubytovaní a forme stravovania na zájazde sú súčasťou podrobných pokynov pre konkrétny zájazd.
 3. Ubytovanie na plnohodnotnej trojlôžkovej izbe nie je počas zájazdov možné, iba v niektorých ojedinelých prípadoch. Na niektorých zájazdoch je však možná prístelka za plnú cenu.

IX. Program

 1. Základný program zájazdu je popísaný v katalógu. Obsah tohto programu sa CK Victory Travel zaväzuje dodržať. Podrobnejšie rozpísaný program bude pri všetkých zájazdoch zákazníkom zaslaný v podrobných pokynoch pred zájazdom. Zákazníci musia rešpektovať inštrukcie a pokyny sprievodcu CK Victory Travel, ako aj miestnych sprievodcov, vodičov, personálu na letiskách, železničných staniciach a bezpečnostných zložiek daného štátu. Zákazníci sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a stanovený čas odchodu, vyhlásený sprievodcom CK Victory Travel pri jednotlivých priebežných zastaveniach, a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. Ak sa zákazník nedostaví k odchodu autobusu, či iného dopravného prostriedku v určenom čase sprievodcom CK Victory Travel, bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu. Pokiaľ svojím správaním zákazník ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu, preukázateľne obťažuje ostatných zákazníkov alebo pokiaľ inak poruší tieto Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom si dopravu domov zabezpečuje výlučne na vlastné náklady a zodpovednosť.
 2. Ak vznikne rozdiel v rámcovom programe medzi stránkou www.victorytravel.sk a tlačeným katalógom, platia informácie na www.victorytravel.sk. CK Victory Travel má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu zákazníkov, nedostatkom v leteckej, resp. inej preprave, ktoré nemôže ovplyvniť, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam, alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zákazníka voči CK Victory Travel. Súčasťou vybraných zájazdov CK Victory Travel je aj program, ktorý so samotným pobytom v istých náročných a neprehľadných geografických či spoločenských podmienkach predpokladá aj istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť zákazníkov a dodržiavanie miestnych zvyklostí.
 3. Zákazník uzavretím Zmluvy o zájazde jednoznačne akceptuje, že si je vedomý toho, že zájazdy organizované CK Victory Travel sú špecifickým produktom, ktorý si v prípade nepredvídateľných okolností a v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša zákazník. Ide najmä, nie však výlučne o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami „vyššej moci“ (napr. vojna, vzbura, útok teroristov, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov zákazníkov) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná. CK Victory Travel si vyhradzuje právo zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (viď vyššie uvedené konkrétne príklady), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť.
 4. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa zákazník zaväzuje uhradiť CK Victory Travel reálne navyše vzniknuté náklady. Za podstatnú zmenu podmienok Zmluvy o zájazde sa nepovažuje zmena trasy zájazdu; ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu; zmena stanoveného programu zájazdu a časových harmonogramov programov z dôvodov, za ktoré CK Victory Travel nezodpovedá alebo vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“; zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu; zmena spôsobu prepravy; poruchy dopravy (najmä ale nie výlučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku; zmena prevádzkovateľa dopravy; zmena typu lietadla; poruchy dopravných prostriedkov).
 5. Za služby, ktoré zákazník, či už z vlastnej vôle alebo z vôle iného subjektu, ktorý nie je v zmluvnom či obdobnom vzťahu s CK Victory Travel, nevyužije (letecké presuny, komplet dopravu a pod.) CK Victory Travel neposkytuje žiadnu kompenzáciu či náhradu.
 6. Prvý a posledný deň programu je považovaný za deň odletu a príletu na/z zo zájazdu do Viedne, Budapešti, Bratislavy alebo iného mesta podľa letového plánu. Odchod a príchod na/z zájazdu môže byť počas celého dňa vrátane večerných/nočných hodín. Do všetkých destinácii sa lieta minimálne s jedným prestupom. V katalógu ani na internetovej stránke sa neuvádza, v rámci rámcového programu, žiaden prestup. Neznamená to však automaticky, že ide o priamy let do danej destinácie.

X. Vedúci zájazdu

 1. Vedúci zájazdu CK Victory Travel je osoba staršia ako 21 rokov, má prax v danej oblasti a v dotyčnej destinácii sa vyzná veľmi dobre. Vedúci zájazdu je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne počas pobytu. Zákazník má právo obrátiť sa na vedúceho zájazdu s každým problémom týkajúcim sa zájazdu. Vedúci zájazdu je v kontakte s CK Victory Travel podľa možnosti nepretržite počas zájazdu. Vedúci zájazdu sa k cieľovej skupine pripája až v cieľovej destinácii.
 2. Pri exotických zájazdoch CK Victory Travel využíva služby lokálnych sprievodcov, dopravcov a služby miestnych touroperátorov.
 3. Vedúci zájazdu má právo na nutné úpravy programu aj v priebehu zájazdu, predovšetkým k prihliadnutiu bezpečnosti účastníkov.

XI. Víza

 1. CK Victory Travel organizačne zabezpečuje vybavenie víz do krajín, do ktorých občania SR víza potrebujú. CK Victory Travel za osobitnú odplatu zákazníkovi, ktorý je držiteľom platného slovenského cestovného dokladu, zabezpečuje vybavenie víz. Ostatní zákazníci, vrátane cudzích štátnych príslušníkov, si však musia zabezpečiť platné víza, ktoré navštívia v rámci zájazdu a s ktorými má ich domovská krajina vízovú povinnosť. Pokiaľ zákazník nebude mať v pase platné víza danej krajiny, CK Victory Travel si bude nárokovať stopercentné storno poplatky ceny zájazdu a služieb.Ak bude potrebné klientovi zaslať pas, víza alebo iné dokumenty poštou (vrátane zahraničia), náklady spojené s poštovným budú klientovi vyúčtované v celkovom doplatku.
 2. CK Victory Travel si od zákazníkov vyžiada všetky potrebné podklady k úspešnému vybaveniu víz a CK Victory Travel určí termín, do ktorého musia zákazníci požadované kompletné podklady k vízam zabezpečiť. Pokiaľ zákazník nedodrží stanovený termín, zabezpečuje si víza sám a na vlastné náklady. CK Victory Travel nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ si zákazník bude vybavovať víza sám, za nevybavenie víz samotným zákazníkom.
 3. Podmienkou vstupu na územie niektorých islamských krajín je, že v cestovnom pase zákazníka nesmie byť pečiatka štátu Izrael. CK Victory Travel odporúča zákazníkom, aby si zaobstarali ďalší cestovný pas, ktorý môžu využívať na cestovanie počas doby vybavovania víz. V nevyhnutných prípadoch bude pas zaslaný na písomnú žiadosť a náklady zákazníka späť zákazníkovi poštou ako poistený list, ale CK Victory Travel nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu či omeškanie. CK Victory Travel nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za neudelenie víz zákazníkom. Udelenie, resp. neudelenie víz je v kompetencii príslušného zastupiteľského úradu. Viac informácii má zákazník k dispozícii na internetovej stránke MZV SR a prípadné informácie o vízovej povinnosti poskytne CK Victory Travel priamo v kancelárii či v podrobných pokynoch pred zájazdom.

XII. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu zo strany CK Victory Travel, s.r.o.

 1. CK Victory Travel si vyhradzuje právo v nevyhnutne potrebnom rozsahu zmeniť program, trasu a ďalšie objednané služby, ktoré zahrňuje uzavretá Zmluva o zájazde, podrobnejšie podľa podmienok článkov IX a X týchto Všeobecných podmienok.
 2. Ak CK Victory Travel zruší zájazd, je CK Victory Travel povinná túto skutočnosť cestujúcemu písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 21 dní pred začiatkom zájazdu (zájazdy dlhšie ako 6 dní) a do 7 dní pred začatím zájazdu (zájazdy, ktoré trvajú do 6 dní). V kratšej lehote tak CK Victory Travel môže urobiť iba ak sú pre to dôvody hodné osobitého zreteľa.
 3. Rozhodnutie, či sa zájazd koná, je výlučne v kompetencii CK Victory Travel. Realizácia zájazdov CK Victory Travel je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu cestujúcich zájazdu, pričom CK Victory Travel si vyhradzuje právo realizovať podľa svojho uváženia zájazd aj s menším počtom osôb. CK Victory Travel má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvy o zájazde, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak je jeho uskutočnenie pre CK Victory Travel ekonomicky neefektívne alebo neúnosné. Minimálny počet cestujúcich na zájazde je štyri až dvanásť v závislosti od konkrétneho zájazdu (pričom počet cestujúcich na zájazde nie je v žiadnom prípade dôvod pre stornovanie (zrušenie) zájazdu zo strany cestujúceho).
 4. Ak CK Victory Travel odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde podľa bodu 1 toho článku VZP, má cestujúci právo žiadať, aby mu CK Victory Travel na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd resp. iný termín toho istého zájazdu. Pri uzatvorení novej zmluvy o zájazde sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy prenesú na nový zájazd resp. nový termín zrušeného zájazdu a považujú sa za platby podľa novej zmluvy.

XIII. Zrušenie účasti na zájazde

 1. CK Victory Travel môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy o zájazde odstúpiť iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností zákazníkom.
 2. Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka od zmluvy porušenie povinností CK Victory Travel zo zákona alebo zmluvy, je zákazník povinný zaplatiť CK Victory Travel odstupné určené v bode 4 tohto článku Všeobecných podmienok. Ak CK Victory Travel odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zákazníka, je zákazník povinný zaplatiť CK Victory Travel storno podľa vymedzenia v bodoch 5, 6 a 7 týchto Všeobecných podmienok.
 3. Za deň odstúpenia od Zmluvy o zájazde zo strany zákazníka je považovaný deň, kedy bola od zákazníka do CK Victory Travel doručená písomná informácia (aj v elektronickej forme) o zrušení jeho účasti na zájazde.
 4. Zákazník je povinný zaplatiť CK Victory Travel odstupné, pokiaľ odstúpi od Zmluvy o zájazde z iných dôvodov ako v bode 5) takto:
  • 61 a viac dní – 30% z vopred stanovenej ceny zájazdu alebo skutočne vzniknuté náklady
  • od 60 do 45 dní – 50 % z vopred stanovenej ceny zájazdu alebo skutočne vzniknuté náklady
  • od 44 do 31 dní – 70 % z vopred stanovenej ceny zájazdu alebo skutočne vzniknuté náklady
  • od 30 do 25 dní – 80 % z vopred stanovenej ceny zájazdu alebo skutočne vzniknuté náklady
  • od 24 do 15 dní – 90 % z vopred stanovenej ceny zájazdu alebo skutočne vzniknuté náklady
  • od 14 do 0 dní – 100 % z vopred stanovenej ceny zájazdu alebo skutočne vzniknuté náklady
  • Ak bude v deň storna zájazdu postačovať na pokrytie nákladov storno vyčíslené percentom, bude účtované percento. V nepostačujúcom prípade budú vyčíslené skutočne vynaložené náklady.
  • Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej celkovej ceny všetkých objednaných služieb. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu pre porušenie svojich povinností.
  • Z objednaných služieb navyše je klient povinný zaplať pri storne zájazdu 100% z dohodnutej ceny - napr. doplatok za business class, doplatok za vyšší štandard ubytovania,...
 5. CK Victory Travel si nárokuje storno poplatky spojené s nedostavením sa na zájazd (100% z ceny zájazdu, leteniek a lodnej dopravy), s vízami a ich zabezpečením, storno poplatky spojené so zabezpečením leteniek, inej dopravy, ubytovanie atď.
 6. Storno poplatky si CK Victory Travel nebude nárokovať v prípade, ak si objednávateľ za seba zabezpečí náhradníka. Má právo na vrátenie všetkých prijatých záloh a doplatkov znížených o náklady vzniknuté touto operáciou (rezervovanie leteniek a ubytovania). Náhradník je povinný zmenu ohlásiť. Náhradník si víza zabezpečuje sám. Náhradníka je potrebné nahlásiť písomne.
 7. Storno poplatky sa nenárokujú v prípade zmeny termínu o viac ako 3 dni oproti pôvodnému termínu alebo zvýšenia ceny zájazdu o viac ako 10%, bez letiskových nákladov. CK Victory Travel je v tomto prípade povinná oznámiť účastníkovi novovzniknuté skutočnosti.
 8. CK Victory Travel nemá voči zákazníkovi nárok na storno poplatky, ak CK Victory Travel zruší zájazd z dôvodu nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (napr. vážna politická situácia, prírodná katastrofa, dopravná kolízia).
 9. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy o zájazde sa spravujú Občianskym zákonníkom v účinnom znení (č. 40/1964 Zb.).

XIV. Zľavy

Zľavy sú riešené individuálne na každý zájazd. Zoznam zliav aj s vysvetlením je dostupný v tlačenom katalógu prípadne na www.victorytravel.sk v časti zľavy. Ak nie je uvedené inak, jednotlivé zľavy sa medzi sebou nedajú sčítať. Klient si môže uplatniť ktorúkoľvek zľavu po splnení vypísaných podmienok. V prípade zaslaných akciových ponúk počas roku, ktoré nie sú súčasťou bežných zliav, nemá klient nárok na žiadne iné zľavy. Ak klient čerpá iba časť balíka služieb (napr. si zabezpečuje vlastnú letenku), neuplatňujú sa žiadne zľavy.

XV. Podrobné pokyny k zájazdu

Zákazník obdrží podrobné pokyny k zájazdu minimálne tri týždne pred dátumom odchodu zájazdu. Pokiaľ zákazník neobdrží podrobné pokyny ku zájazdu do 15 dní pred odchodom, odporúčame bezodkladne upozorniť na takúto skutočnosť CK Victory Travel.

XVI. Cestovné poistenie

 1. Každý zákazník je povinný uzavrieť poistenie liečebných nákladov pred cestou a byť poistený počas celej doby trvania zájazdu, buď individuálne v príslušnej poisťovni, alebo priamo v CK Victory Travel. Ak uzatvára toto poistenie individuálne, je povinný sa týmto potvrdením voči CK Victory Travel preukázať. V prípade, že sa zákazník nie je schopný preukázať platným poistením liečebných nákladov v zahraničí, je povinný uzavrieť toto poistenie u CK Victory Travel, a na mieste ho CK Victory Travel uhradiť. Zákazníci, ktorí nemajú uzatvorené poistenie liečebných nákladov sa nemôžu zúčastniť zájazdov organizovaných CK Victory Travel.
 2. CK Victory Travel však každému zákazníkovi odporúča uzavrieť komplexné cestovné poistenie hneď pri odoslaní Prihlášky, písomnej rezervácie, resp. podpise návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme, kedy je súčasťou poistenia aj poistenie voči stornu zájazdu, ktoré je platné nasledujúcim dňom po dni objednania zájazdu. Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy. Ak zákazníkovi úraz či ochorenie neumožni vycestovať s CK Victory Travel na zájazd a zákazník neuzatvoril poistenie proti stornu zájazdu, resp. komplexné cestovné poistenie, zákazník znáša sám všetky náklady spojené s jeho neúčasťou na zájazde.
 3. Pokiaľ zákazník uvedie, že má záujem o komplexné cestovné poistenie uzavreté prostredníctvom CK Victory Travel, je povinný sumu za poistenie uhradiť s prvou platbou. Poistenie bude uzatvorené až po úhrade od zákazníka. Aby bolo možné uplatniť si nárok na storo zájazdu hneď na druhý deň po uzatvorení poistenia, musí byť poistenie uzatvorené najneskôr do 24 hodín od prvej platby. Po uzatvorení poistenia nie je možné zrušiť ho, okrem prípadu storna zájazdu zo strany CK.
 4. Poistenie liečebných nákladov nie je zahrnuté v cene zájazdu. Zákazníci CK Victory Travel môžu toto poistenie uzavrieť priamo v predajnej kancelárii CK Victory Travel. Zákazník týmto spôsobom uzatvára zmluvný vzťah u poisťovneUnion poisťovňa, a.s., CK Victory Travel slúži ako sprostredkovateľ zmluvy.

Poistené osoby

Pri poistení sa u poisťovne Union poisťovňa a.s. je poistený každý účastník zájazdu bez obmedzenia veku, ak mu bola vystavená poistná zmluva. Poistený môže byť aj cudzí štátny príslušník, pokiaľ je riadnym účastníkom zájazdu a miesto konania zájazdu nie je v krajine, kde je cudzí štátny príslušník prihlásený k trvalému pobytu alebo kde je cudzí štátny príslušník účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Územná platnosť poistenia:

 • Európa - európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia
 • Mimo Európy - všetky krajiny sveta s výnimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Juhoafrickej republiky, Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia
 • Svet - všetky krajiny sveta s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia

Riziková skupina

 • Turista - osoba, ktorá nebude športovať, pohybovať sa v rizikovom prostredí, manuálne pracovať
 • Šport - osoba, ktorá bude prevádzkovať zimné športy (lyžovanie po vyznačených trasách, snowboarding po vyznačených trasách, beh na lyžiach po vyznačených trasách, jazda na boboch po vyznačených trasách, korčuľovanie na ľade, sánkovanie) alebo bude prevádzkovať rizikové športy

Sadzobník poisteného

Poistné je určené v závislosti od územnej platnosti poistenia, rizikovej skupiny a rozsahu poistenia (balík poistenia) na osobu a deň v platnosti s aktuálnym sadzobníkom určeným poisťovňou UNION a.s. Bližšie informácie o výške positenia nájdete na webovej stránke pri každom zájazde zvlásť, prípade sa obráťte na našu kanceláriu.

Rozsah poistenia:

Poistený má právo vybrať si z nasledovných balíkov poistenia, pričom zvolený balík poistenia je uvedený v poistnej zmluve.

Balík A1, Balík A3, Balík A2 EXCLUSIVE:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí;
 • asistenčné služby v zahraničí;
 • poistenie batožiny;
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu;
 • úrazové poistenie;
 • poistenie storna zájazdu
  • Balík A1 – max. 1 000 €/osoba, spolu max. 3 000 €; Balík A3 – max. 3 000 €/osoba, spolu max. 9 000 €; Balík A2 EXCLUSIVE - 2 000 €/osoba, spolu max. 6 000 €
 • poistenie nevydarenej dovolenky;
 • poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu;
 • poistenie doprovodu;
 • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb;
 • poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poistného;
 • poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa;
 • poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla;
 • poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku;
 • poistenie oneskoreného nástupu na zájazd;
 • poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii.
 1. Poistné sumy a limity poistenia sú spolu so Všeobecnými podmienkami dostupne v kancelárii CK Victory Travel alebo na stránke www.victorytravel.sk.
 2. Klient, zaplatením niektorého variantu poistenia dáva súhlas so všeobecnými podmienkami poistenia zo strany Union poisťovne. A potvrdzuje, že bol informovaný podľa opatrenia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa opatrenia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 01.04.2010 je cestovná kancelária alebo agentúra povinná pred uzavretím každej poistnej zmluve klientovi odovzdať formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.

XVII. Poistenie voči insolventnosti CK Victory Travel

CK Victory Travel je na rok 2021 poistená voči insolventnosti u poisťovne UNION. Na požiadanie zákazníka je CK Victory Travel povinná preukázať sa originálom garančného listu vydaným poisťovňou.

XVIII. Zodpovednosť za zákazníka na zájazde

 1. Zákazník sa zúčastňuje zájazdu a programoch na ňom na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Zákazník je povinný riadiť sa v priebehu trvania zájazdu pokynmi vedúceho zájazdu a pri prípadnom individuálnom programe informovať vedúceho zájazdu o plánovanej trase a programe.
 3. V prípade ak fyzický a psychický stav zákazníka nezodpovedá náročnosti programu alebo ak je zákazník pod vplyvom alkoholu, či iných omamných látok, má vedúci právo vylúčiť zákazníka zo športového programu alebo mu ho zakázať.
 4. CK Victory Travel nezodpovedá za majetok zákazníka v prípade poškodenia, straty či odcudzenia. Priebeh zájazdu, ktorý má za cieľ splniť predpokladaný program, si vyžaduje mieru disciplíny jej účastníkov. Sem patrí predovšetkým dodržiavanie vopred stanoveného času vyhláseného vedúcim zájazdu. V prípade, že sa zákazník nedostaví k autobusu, alebo inému dopravnému prostriedku v stanovenom čase (max. čakacia lehota je 15 min.), bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej možnej zástavke.
 5. Ak sa klientka rozhodne cestovať na zájazd už v čase gravidity, učiní tak na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
 6. Ak s dospelou osobou cestuje aj dieťa, je zaň plne zodpovedný doprovod a nie vedúci zájazdu.

XIX. Ochrana osobných údajov

Zákazník podpisom zmluvy prehlasuje, že mu boli poskytnuté všetky relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v rozsahu Vyhlásenia o ochrane osobných údajov CK Victory Travel: https://www.victorytravel.sk/sk/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov/

XX. Reklamácie

 1. CK Victory Travel je povinná poskytnúť zákazníkovi služby, ktoré sú súčasťou zájazdu v súlade s uzatvorenou Zmluvou o zájazde. Pokiaľ zákazník zistí, že služby poskytované CK Victory Travel nezodpovedajú službe ponúkanej v katalógu CK Victory Travel, môže uplatniť svoje právo na reklamáciu.
 2. V priebehu zájazdu je zákazník povinný nedostatky služieb reklamovať u vedúceho zájazdu. Pokiaľ nie je možné odstrániť poruchu na službe okamžite, vedúci zájazdu sa zaväzuje spísať so zákazníkom záznam, ktorý obsahuje osobné údaje zákazníka, dátum sťažnosti a predmet reklamácie.
 3. Po ukončení zájazdu môže zákazník uplatniť reklamáciu priamo v predajnej kancelárii CK Victory Travel.
 4. Vedúci zájazdu je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia alebo odo dňa ukončenia zájazdu v prípade, že reklamácia bola uplatnená na zájazde a nebola vyriešená na mieste.
 5. Právo na reklamáciu zákazníkovi zanikne v prípade, ak nebolo uplatnené do 3 mesiacov od skončenia zájazdu.
 6. Informácie o alternatívnom riešení reklamácií nájdete na victorytravel.skv časti alternatívne riešenie sporov.

XXI. Osobitné podmienky

 1. CK Victory Travel si vyhradzuje právo pri nepredvídateľných mimoriadnych okolnostiach „vyššej moci“ na zmeny programu počas zájazdu a na zabezpečenie adekvátneho náhradného programu. Náhrady vychádzajúce zo strateného času sa neposkytujú.
 2. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov, ktorá je zákonným zástupcom takejto osoby, s inou sprievodnou osobou len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami. Osoby v rozmedzí od 15 do 18 rokov samostatne len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvých (obvykle rodičmi).
 3. Zahraniční zákazníci CK Victory Travel uzatvorením Zmluvy o zájazde, čiže tým aj prijatím týchto Všeobecných podmienok výslovne súhlasia, aby sa na ich vzťahy voči CK Victory Travel aplikoval právny poriadok SR.
 4. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK Victory Travel, s výnimkou prípadov, ak CK Victory Travelvopred dohodne písomne s cestujúcim (objednávateľom) iný rozsah vzájomných práv a povinností.
 5. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK Victory Travelo službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK Victory Travelsi vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
 6. Tieto zmluvné podmienky CK Victory Travelnadobúdajú platnosť dňa 01.01.2019. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi cestujúcim a CK Victory Travelpred 01.01.2019 a právne vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred 01.01.2019.

© 2023 CK Victory Travel. Developed by invibe